Endret: 19 nov 2018     Opprettet: 11 nov 2018

Skal du pusse opp? Dette må du tenke på.

Det er viktig at nødvendige varsler gis og samtykker innhentes før oppstarting av arbeidet. Arbeidet bør utføres så hurtig som mulig og på en hensynsfull måte for andre seksjonseiere og sameiets brukere. Den enkelte seksjonseier har ansvar for å orientere sine håndverkere og påse at dette blir overholdt.

Grunnregel

Oppussing og rehabilitering av en seksjon skal skje uten unødvendig eller urimelig skade eller ulempe for andre seksjonseiere og brukere. Et første naturlig skritt vil ofte være å orientere de nærmeste naboene, vaktmester og aktuelle brukere av sameiet om arbeidet og å gi dem anledning til å komme med synspunkter på hvordan belastningen for dem kan begrenses. Avtal også med vaktmester hvor du kan sette sekker eller kontainer til minst mulig hinder. Viktig at det ikke blir liggende igjen skruer, spiker eller knust glass etter oppussingen.

 

Krav om offentlig samtykke

Videre er det seksjonseiers ansvar å undersøke hvilke arbeider som krever offentlig samtykke og innhente nødvendige tillatelser før arbeidet igangsettes. Etter plan- og bygningsloven skal det på forhånd søkes om tillatelse til for eksempel vesentlig endring eller reparasjon av

 • Bygningens konstruksjon,
 • Enhver endring av bærende konstruksjon
 • Enhver form for fasadeendring
 • Våtrom / brudd på brannskille. Gjelder også skifte av sluk.

Krav om å varsle styret i forkant:

- der arbeidene i vesentlig grad vil påvirke andre seksjonseiere eller brukere av sameiet. Særlig viktig er det å varsle styret om offentlige tillatelser til:

 • endring av bygningens konstruksjon
 • fasadeendring
 • endring av våtrom

Krav om godkjenning fra styret i forkant:

- der arbeidet vil føre til:

 • endring av bygningens konstruksjon (krever også off. godkjenning)
 • omlegging av sameiets rør eller avløp. (Enhver form for brudd på brannskille krever også off. godkjenning).
 • tilknytning av ovn eller peis til sameiets piper. (Krever også off. godkjenning).
 • skifte av utvendige vinduer og dører
 • bruk av fellesarealer til plassering av bygningsmaterialer samt midlertidig lagring av avfall i containere og sekker

Gjennomføring av arbeidene

Etter at nødvendige tillatelser og samtykker er innhentet er det viktig at arbeidene gjennomføres så hurtig som mulig og på en måte som i minst mulig grad volder skade på eller er til ulempe for andre. Dette betyr blant annet at:

 • arbeid som medfører støy- og støvplage skal utføres innenfor vanlig arbeidstid og ikke på høytids- eller helligdager
 • byggematerialer og avfall skal ikke plasseres i trapper, trapperom og innvendig fellesrom, avfall skal fjernes så raskt som mulig
 • seksjonseiers og håndverkeres biler skal ikke – for annet enn av og pålessing -parkeres på sameiets fellesarealer
 • etter at arbeidene er utført skal fellesarealer ryddes og rengjøres av seksjonseier, eventuelle skader som arbeidene har ført til skal utbedres
 • Røysneiper skal heller ikke kastes utenfor.

Saksinnsyn - Plan og bygningsetaten Oslo Kommune

Direktoratet for byggkvalitet