Endret: 29 aug 2019     Opprettet: 4 des 2018

Styret informerer:

Her vil styret fortløpende oppdatere om saker de jobber med og utviklingen i ulike prosjekter som det kan informeres om. Her finner du også link til styreinstruks og retningslinjer for styrets arbeid. Her kan du også lese siste protokoll fra ekstraordinært styremøte.

Styreinstruks og retningslinjer finner du her

Protokoll ekstraordinært årsmøte, 27.5.d.å.

Styret behandlet blant annet følgende saker på sitt møte mandag, 26.8.:

FESTEAVGIFTEN

Vi har nå mottatt svar fra kommunen i denne saken. Vi forbereder en presentasjon av status og forslag til videre saksgang som vil bli diskutert i et informasjonsmøte i begynnelsen av oktober, som vi vil innkalle til i løpet av kort tid.

Brevet fra kommunen finner du her

UTBEDRING AV VINDUER I OPPGANGENE

Styret igangsetter arbeidet med en gradvis utbedring av vinduene i oppgangene. Dette må fordeles over flere år. Styret vil undersøke om det samtidig blir mulighet for beboere som ønsker det, å bestille utbedring av egne vinduer fra samme firma.

NY AVFALLSLØSNING FOR KVARTAL 4

Det er en dårlig løsning å ha avfallsbeholdere inntil veggen, rett under vinduer, både på grunn av brannfare, men også på grunn av luktproblemer. Disse beholderne vil bli flyttet inn i en garasje. Området der de i dag står, vil bli oppgradert med ny beplantning.

NY GARTNERAVTALE

Styret inngår avtale med Vaktmesterkompaniet for våre gartnertjenester. De er kanskje Norges største på dette området, med høy kompetanse. De vil i hovedsak overta fra neste år, men noen arbeider starter de med allerede i år. Dette gjelder særlig beplantning og beskjæring i kvartal 3. Hovedårsaken til at vi bytter leverandør, er at vi får bedre priser.

SPERRE FOR INNKJØRING I KVARTAL 1

Det er mye bilkjøring i kvartal 1, selv om det bare skal være de som har parkeringsplass, og håndtverkere for avlastning av verktøy etc., som skal kjøre inn. I tillegg til kjøringen, som er til sjenanse og i noen tilfeller også til fare for barn og andre på grunn av for høy hastighet, er parkeringen utenfor de oppmerkede områdene også til hinder for autorisert kjøring. I noen tilfeller benyttes også ledige parkeringsplasser av andre, til stor irritasjon når man så skal benytte plassen selv. Styret har i lengre tid mottatt en rekke klager på dette. Oppfølging med lapper etc har vist seg lite effektivt.

Styret har derfor besluttet å sette opp en elektrisk bom ved innkjøringen. Den vil få en funksjonalitet som gjør det mulig å få tilgang til å åpne bommen ved nødvendig kjøring. Alle som har parkeringsplasser vil naturligvis kunne åpne bommen.

Styret mener det er rimelig at kostnaden delvis dekkes ved at parkeringsavgiften settes opp med kr 150,- pr måned.

Digital kommunikasjon

Vi oppfordere alle til å akseptere å motta informasjon på epost. Dette gjør det mulig med en raskere, og billigere, informasjon fra styret og forretningsfører! (Nyhetsvarsel er kun for å bli oppdatert når nye artikler legges ut på nettet - men har ikke noe med samtykke å gjøre.)

Her kan du gi ditt samtykke.