Endret: 14 sep 2020     Opprettet: 12 mar 2020

Asbest-oppdatering:

Her kan du lese mer om avslutning i kvartal 1

16/7-20

Saneringen i kvartal 1 er nå ferdig, og dermed er asbestsaneringen for Jessenløkken avsluttet.

Asbestsaneringsprosjektet har også blitt et omfattende ryddeprosjekt. Svært mye har blitt kastet både fra fellesområder og fra bodene. På grunn av ferietiden, blir det en siste runde med rydding i kvartal 1 første uke i september, med avslutning lørdag, 5. september.

I samme uke blir det også en siste gjennomgang av alle fellesområder i de andre kvartalene. Vi minner igjen om at alt som står i fellesområdene blir kastet, unntak gjelder bare for saker og ting som er tydelig merket med navn og "IKKE KAST" e.l. Men, felleområdene skal ikke brukes til oppbevaring av personlig ting, så det bør være svært lite av dette.

Når oppryddingen er avsluttet i september, vil vi ha oversikt over totalkostnaden for dette prosjektet. Innbetaling nr 2 vil da kunne beregnes, og kan innkreves, sannsynligvis med fellesutgiftene i november eller desember.

 

18/6-20

Kvartal 2 er nå nesten ferdig, og det er startet opp i kvartal 1. Først tas fyrrommet, som er det som krever mest omfattende sanering, og som ikke berører tilgang til kjellerbodene.

På grunn av erfaringene fra kvartal 2, hvor vi har sett at det lett kan bli en sammenblanding av saker som skal kastes med saker som skal ryddes på plass i bodene, samt at vi nå går inn i ferietiden, har vi besluttet at alle kjellerne i kvartal 1 stenges (og åpnes) samtidig. De stenges på mandag, 22.6. og vil være stengt til slutten av juli. Alle boder må være låst opp senest mandag, kl 7.00.

For at alle skal få samme mulighet til å rydde i sin kjeller, blir det et eget ryddeprosjekt i første uke i september. I den uken vil Majoren flyttebyrå hjelpe til med å få kastet det man vil kvitte seg med, samt at alle fellesarealer vil bli tømt.

Mens prosjektet pågår vil det bli noe støy fra viftene som er nødvendige for å skape undertrykket i kjellerne. Det vil bli utplassert to containere for oppbevaring og fire containere for søppel. I tillegg har arbeiderne en egen brakke for rengjøring og skift.

 

28/5-20

Asbestsaneringsprosjektet vårt er i full gang. Kvartalene 3 og 4 er ferdig sanert, og arbeidet
er påbegynt i kvartal 2.
Det viser seg at det er vanskelig å lage nøyaktige fremdriftsplaner fordi arbeidsomfanget i
stor grad påvirkes av mengden saker som befinner seg i boder og fellesarealer. Men det
forventes oppstart i kvartal 1 medio/ultimo juni.
Arbeidsprosedyren er som følger:
Kjelleren deles opp i soner, og i mindre områder innenfor sonene, som isoleres. Disse vil da
sperres av og er ikke tilgjengelige mens arbeidet pågår. Det etableres undertrykk i områdene
som er isolert ved hjelp av vifter som blåser luften ut. Luften er renset gjennom effektive
filtre før den blåses ut. Dessverre lager viftene en del støy, og de må stå på hele døgnet for å
opprettholde undertrykket. Dette er nødvendig for å hindre asbeststøv i å komme ut fra
kjelleren i forbindelse med arbeidet.
Deretter blir alle gjenstander i kjelleren rengjort, og mindre ting fra bodene blir pakket i
kasser, båret ut og satt i låsbare oppbevaringscontainere. Det vil derfor bli plassert både
oppbevaringscontainere og søppelcontainere inne i gården mens dette pågår.
Så blir asbestisolasjonen fjernet, og kjelleren rengjort, før det blir tatt luftprøver for å
kontrollere at kjelleren er fri for asbest.
Når dette er gjort, blir alt fra fellesområdene, som ikke er tydelig merket med navn, kastet,
og alle kassene fra oppbevaringscontainerne blir satt tilbake i kjellerbodene.
Og da er muligheten der for dere til å få kastet ting. Og erfaringen så langt i prosjektet viser
at mange benytter anledningen til å gjennomføre en skikkelig opprydding i kjelleren.
Når kassene pakkes opp, kan ting settes ut i korridoren hvor Majoren flyttebyrå vil hente det
og få det kastet. Dette er derfor en lettvint måte å få kvittet seg med saker fra kjelleren.
Dere vil ha 2-3 dager til denne oppryddingen.
Det er viktig å vite at flyttebyrået har instruks om å kaste alt fra fellesområdene som ikke
er tydelig merket med navn.
Det vil bli delt ut ny informasjon når vi nærmer oss oppstart og bodene må låses opp.

26/5-20

Mange benytter nå anledningen til å rydde og kaste. Saneringsprosjektet vårt har blitt et asbestsanerings- og ryddeprosjekt. I kvartal 3 og kvartal 4, som nå begge er asbestfrie, har de virkelig benyttet anledningen og mange containere er fyllt opp. Og fellesrom og boder er henholdvis tomme (nesten) og ryddige.

Saneringsarbeidet er nå igang i kvartal 2. Det startet i Kirkeveien 93 og 95, og starter i morgen i Jonas Reins gate. Kvartalet er delt opp i 5 soner, se bildet nedenfor.

Soneinndeling kvartal 2- se vedlegg

Disse sonene deles opp i mindre områder som isoleres og settes i undertrykk ved at store vifter blåser renset luft ut fra kjelleren.

Det er vanskelig å gi helt eksakte datoer for oppstart i de enkelte soner, da disse avhenger av hvor mye som ligger i boder og i fellesarealer. Planen er nå at man skal være ferdig med sone 2 på mandag, og da gå videre med sone 3 på mandag/tirsdag.

Arbeidsprosedyren er at flyttebyrået flytter kasser med renset innhold fra bodene opp i de blå containerne som er låst om natten. Når så kjeller er renset for asbest, og luftprøver bekrefter at kjeller er asbestfri, blir alt båret tilbake og satt inn i kjellerbodene. Når det er gjort, er det mulig å benytte anledningen til å pakke ut og sette ut i korridoren det du ønsker å kaste. Flyttebyrået tar det derfra og sørger for at det blir kastet. Dere vil normalt ha 2 dager til dette ryddearbeidet.

NB! Flyttebyrået har instruks om at alt som står i fellesarealer og korridorer skal kastes - hvis det ikke er tydelig merket med navn. Det står allerede mye i fellesområder og korridorer i sone 2. Dette vil bli kastet når saneringen er ferdig i det aktuelle området. Hvis det er noe der som ikke skal kastes, må det i løpet av onsdag, 27.5. enten fjernes, eller merkes tydelig med navn.

Det vil også bli gitt skriftlig informasjon om dette i de aktuelle oppganger - i postkasser og på oppslagstavler.

Og husk å låse opp kjellerboden kvelden før arbeidet starter i din sone.

Ny fremdriftsplan blir lagt ut tidlig neste uke. 

20/5-20

Arbeidet i kv 3 nærmer seg nå avslutningen og selve saneringsarbeidet forventes å være ferdig på lørdag, 23.5. Luftprøver i kv.3 syd, blir tatt på mandag, og hvis de viser at luften er asbestfri, blir alt som er tatt opp fra kjellerbodene satt tilbake på tirsdag. De som ønsker det, kan deretter benytte anledningen til å rydde og sortere for kasting, slik at Majoren flyttebyrå kan hente opp dette fra kjeller og sørge for at det blir kastet. Dette må gjøres innen fredag, 29.5.

Kv 4 er ferdig renset. Der kan det nå sorteres ut saker som skal kastes. Dette, samt eventuell merking med tydelig navn på saker i fellesområdene som ikke skal kastes, må være ferdig senest fredag, 22.5.

Arbeidet starter i kv 2 på fredag, 22.5. Det vil begynne i Kirkeveien 93, og fortsetter derfra med klokka langs Jonas Reins gt opp mot Jac. Aalls gt. Første sone, altså Kikeveien 93, vil ta et par-tre dager. Deretter etableres det en sone i hele kjelleren mot Jonas Reins gt (sone betyr en luftisolert del av kjelleren som ved hjelp av kraftige vifter settes i undertrykk - for å unngå at asbestfibre slipper ut). Denne delen vil ta fire-fem dager, avhengig av hvor mye det er i fellearealer og kjellerboder. Det vil bli satt på flere folk i kv 2, så flere soner vil være under arbeid samtidig. Vi skal sørge for informasjon til alle i postkassene.

Alle kjellerboder må være åpne mens dette pågår!

 

14/5-20

Kr 2 mill kreves inn samtidig med fellesutgiftene pr 1. juli. Dette vil være første av to delbetalinger.

Beløpene pr seksjon er avhengig av seksjonens størrelse og vil variere mellom ca kr 6.000 og ca kr 14.000 (en på litt over kr 16.000).

Du kan få oppgitt nøyaktig beløp ved å sende en epost til Bojan@jessenlokken.no med adresse og seksjonsnummer.

Vi har pr i dag ikke oversikt over alle kostnader som påløper, da tidsbruken i prosjektet blant annet avhenger av innholdet i kjellerbodene. Forsiktige anslag tilsier at vi ser for oss at totalkostnaden kan bli noe lavere enn de først estimerte 4 mill. 

 

Vi minner om at det kan være nødvendig å forhøye beløpsgrensen på eventuell betalingsavtale med banken (autogiro).

 

 

11/5-20

Arbeidet med sanering er nå godt i gang i kv 3. Det er tatt prøver i dag av luften i nr 34. Hvis disse bekrefter at kjelleren er fri for asbest, starter flyttebyrået med å kaste det som står i fellesområdene. Deretter settes alt fra kjellerbodene tilbake. 

Saneringsarbeidet skal bli ferdig i kv 3 nord denne uken. Arbeidet i kv 3 syd, gjennomføres neste uke.

Kv 4 renses sannsynligvis i morgen, tirsdag.

Hvis alt går som planlagt starter arbeidet i kv 2 i uke 22, 25.5.

 

30/4-20

I går ble det gjennomført en befaring i kv 3, nord, med prosjektleder, saneringsfirma og flyttebyrå for å finne en praktisk løsning på hvordan saneringen kan gjennomføres der - hvor det er samme inngangsdør til kjeller som til oppgang. Arbeidet starter opp på tirsdag med rigging av utstyr. Selve saneringen starter onsdag. Det vil bli plassert ut containere for oppbevaring av eiendeler mens saneringen foregår i kjelleren. Parkeringsplassen må derfor være tom på tirsdag morgen. Når man er ferdig med kv 3, nord, fortsetter arbeidet med kv 3, syd. Det blir samme opplegg der. Antatt oppstart ca en uke senere - men avhengig av hvor lang tid det tar å få renset alt bodinnhold. Det gis nærmere informasjon til sameierne i kvartalet ved oppslag og informasjon i postkassene.

Prøvene fra kv 4 viste, som ventet, at det er asbest i to rørgjennomføringer, men ingen asbest ble påvist i de støvprøvene som ble tatt. Saneringen i kv 4 blir derfor mye enklere enn i de øvrige kvartaler, og det er ikke behov for rensing av bodene.

Vedlegg: analyserapport

Vedlegg: bekreftelse fra arbeidstilsynet

23/4-20 Planleggingsmøte avholdt i dag.

Det ble i dag avholdt et møte med vår prosjektleder og saneringsfirmaet. Det ble videre foretatt en besiktigelse i kjelleren under Rom for Ide,  i kvartal 3, samt kjellerne og loftet i kvartal 4. Det ble også tatt prøver i kvartal 4. Det ble konstatert at det ikke er asbest i kjelleren under Rom for Ide.

I kvartal 4 er det mulig at det er noe asbest. Prøvesvarene vil foreligge neste uke. Men uansett er omfanget der så lite, og svært begrenset lokalt, så en omfattende sanering er ikke aktuelt. Kjelen på loftet er ikke isolert med asbest.

Det er et praktisk problem i kvartal 3 fordi det er samme inngangsdør til oppgangene og kjellerne. Det må derfor etableres en rensesone i kjelleren, noe som kan gjøres utenfor oppgangene i kvartal 1 og 2. (forurenset materiell fra kjeller kan ikke bæres ut der det også går beboere). Det ble også oppdaget at det ikke er strømuttak i kjellerne med tilstrekkelig kapasitet. Elektriker er derfor bestilt for å få det på plass.

For å vurdere en praktisk løsning i kv 3 er det nødvendig å se hvor mye som er i alle kjellerbodene. Alle kjellerbodene må derfor være åpne - ulåst - onsdag, 29.4. for besiktigelse. Det vil bli satt opp oppslag i alle oppgangene. Boder som er låst, vil få klippet låsen.

Saneringsarbeidet starter eventuelt i kv 4, men det er som sagt en mindre jobb. Deretter tas kv 3.

Alt som befinner seg i fellesarealene, altså utenfor kjellerbodene, vil bli kastet hvis det ikke er tydelig merket med navn. Det som er merket med navn vil bli renset og lagt tilbake etter at kjelleren også er renset. Alt som er i kjellerbodene vil bli renset, tatt ut og lagt i en container - en container for hver kjellerbod. Eier oppfordres til å gjennomgå det som da er der, og kaste det som skal kastes. Det som gjenstår, vil bli lagt tilbake i kjellerboden. Flyttefirmaet vil hjelpe til med dette arbeidet. For å få plass til containerne må bilene flyttes i de dagene dette pågår.

Arbeidet har planlagt oppstart 4. eller 5. mai. Arbeidet begynner i kv 3 nord og vil ta 1-3 uker, avhengig av hvor mye som befinner seg i kjelleren. Det vil sannsynligvis bli brukt flere arbeidsgrupper, så kv 3 syd kan kanskje komme igang kort etter oppstart i kv 3 nord. Nærmere beskjed vil bli gitt når vi vet mer om omfanget i kv 3 nord.

Det er fortsatt en ambisjon om å være ferdig med alt før 1. juli. Fordi oppstarten ble forsinket på grunn av korona, må vi imidlertid være forberedet på en forsinkelse. Siden mange vil være hjemme denne sommeren, er det viktig at gårdene våre ikke er fulle av containere, rensetelt etc i juli. Arbeidet vil derfor fortsette i august hvis det ikke er ferdig før 1. juli. Sannsynligvis er det da i så fall kvartal 1 som gjenstår.

Det er, etter innspill, vurdert om en rensing av bodene er nødvendig. Dessverre er det slik at asbestforurensingen også omfatter bodene. Og selv om den enkelte bodeier er villig til å ta den risiko der er å unnlate rensing, er det ikke sikkert de øvrige eiere er det. Og asbesten sprer seg lett fra en bod til fellesarealene og de andre bodene. Vedtaket fra vårt ekstraordinære årsmøte om fjerning av all asbest, vil derfor bli fulgt.

Vedlegg: Ramme for fremdrift

Ny informasjon vil bli gitt etter neste møte, den 29.4.

17/4-20 Snarlig planleggingsmøte

Styret vil, sammen med vår prosjektleder, i løpet av kort tid ha et planleggingsmøte hvor vi vil gjennomgå arealene, legge opp en tidsplan og utarbeide arbeidsbeskrivelser for de engasjerte firmaer.

Ny informasjon blir lagt ut etter møtet.

16/3-20 Utsettelse av asbestsaneringen - grunnet Koronaviruset

Dessverre blir asbestsaneringen vår også rammet av smitteverntiltakene. Vi kan ikke si nå hvor lang forsinkelse det kan bli snakk om, men oppstart blir så snart det er praktisk gjennomførbart.

Vi har innhentet og vurdert tilbud fra tre saneringsfirmaer og valgt ett som vi vil gå i kontraktsforhandlinger med. Vi har også ett tilbud fra et flyttefirma som vi har akseptert under forutsetning av at vi blir enige om kontraktsbetingelsene.

Styret har også engasjert Tom Eriksen, styreleder i Asbestforum, som prosjektleder. Mange av dere møtte ham på vårt ekstraordinære årsmøte. Han er vel den i Norge med mest erfaring på denne type prosjekter. Han er også ansatt i Norsk Saneringsservice, firmaet vi skal gå i kontraktsforhandlinger med. Vi har etter grundig vurdering, og diskusjon med Tom Eriksen, kommet til at hans kompetanse på dette området er avgjørende for et vellykket prosjekt. Styret har diskutert med Tom Eriksen om hans rolle i Norsk Saneringsservice kan skape utfordringer for prosjektlederrollen, men vi har kommet fram til at dette vil være uproblematisk.

Vi vil bruke tiden frem til oppstart til å detaljplanlegge prosessen. Slik vi vurderer det nå, er det rimelig først å foreta en grundigere sjekk av kvartal 4 med tanke på  å starte arbeidet der – hvis det ved en grundigere kontroll viser seg at det også er asbestforurensning der. Deretter kan det være naturlig å gjennomføre saneringen i kvartal 3, hvor omfanget er mindre enn i de to største kvartalene, 1 og 2.

Siden oppstarten nå blir forsinket, utsettes innkrevingen av den ekstraordinære innbetalingen på kr 2 mill.

12/3-20 Ekstraordinær innkreving lagt til fellesutgiftene ifbm. asbestsanering i kjellerne.

Som dere alle nå er kjent med, går vi så snart som mulig i gang med å fjerne asbesten i
kjellerne.

På vårt ekstraordinære årsmøte den 9.3. ble det besluttet at kostnadene dekkes inn med innbetaling fra sameierne.

På styremøtet den 11.3 besluttet styret å kreve inn kr 2 millioner, fordelt etter den vanlige fordelingsnøkkelen. Beløpet blir lagt til felleskostnadene for mai.

Resten vil bli krevet inn senere, muligens i to omganger, når vi har bedre oversikt over
totalkostnaden.

Fordelingen av innkrevingen på kr 2 millioner vil ligge i intervallet kr 5707 – kr 16367.

Har du avtalegiro?
Dersom du har avtalegiro med beløpsgrense, må du selv endre dette i din nettbank,
eventuelt ta kontakt med banken din for å få endret denne.

Protokoll fra ekstraordinært årsmøte 9. mars 2020

Rapport fra Multiconsult